Algemene voorwaarden van Reflekt HRA als gedeponeerd onder nummer 59160837 bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg te Maastricht. 

 

Artikel 1 Definities

a. opdrachtnemer: Reflekt HRA, gevestigd te Maastricht, Weert 13, 6222 PG (Domein Vaeshartelt), 

b. opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met Reflekt HRA een overeenkomst voor dienstverlening aangaat, 

c. derden: natuurlijke en/of rechtspersonen die namens Reflekt HRA bevoegd zijn om als zelfstandig ondernemer bij opdrachtgever van Reflekt HRA werkzaamheden uit te voeren, 

d. werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij Reflekt HRA of opdrachtgever of daarmee wordt gelijkgesteld, ongeacht de duur van het dienstverband of eventuele (partiële) arbeidsongeschiktheid en de daaruit voortvloeiende uitkeringsrechten, 

e. opdracht: alle diensten die door Reflekt HRA in opdracht van opdrachtgever ten behoeve van opdrachtgever of een door hem aangegeven derde worden verricht, 

f. overeenkomst: de overeenkomst tussen Reflekt HRA en opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld een aanbieding en/of offerte, 

g. partijen: opdrachtgever en Reflekt HRA. 

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Reflekt HRA en een opdrachtgever, waarop Reflekt HRA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Reflekt HRA, waarin werknemers en derden bij de uitvoering worden betrokken. 

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk over en weer zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Mocht één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Reflekt HRA en opdrachtgever treden dan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen steeds met in acht neming van doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Door Reflekt HRA gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en Reflekt HRA is slechts aan de offertes gebonden, indien wederpartij de aanvaarding schriftelijk binnen 30 dagen bevestigt, tenzij anders aangegeven. 

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro en steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Reflekt HRA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Reflekt HRA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren en steeds naar de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reflekt HRA het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 

3. Opdrachtgever draagt uit eigen beweging er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan Reflekt HRA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Reflekt HRA worden verstrekt. 

4. In geval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reflekt HRA zijn verstrekt, heeft Reflekt HRA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Reflekt HRA is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reflekt HRA is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reflekt HRA kenbaar behoorde te zijn. 

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Reflekt HRA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

7. Indien door Reflekt HRA of door Reflekt HRA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor de beschikbaarstelling van deze door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, treden partijen tijdig in onderling overleg teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Reflekt HRA zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Reflekt HRA opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Reflekt HRA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal Reflekt HRA geen meerkosten in rekening kunnen brengen, in geval de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Reflekt HRA kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 6 Contractduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Reflekt HRA en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is gedurende de looptijd van de overeenkomst een termijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Reflekt HRA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

Artikel 7 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de punten 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de punten 3 t/m 11. van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Reflekt HRA, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

6. Indien Reflekt HRA met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Reflekt HRA niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 

7. Reflekt HRA is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Reflekt HRA kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen. 

8. Bovendien mag Reflekt HRA het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Reflekt HRA, dat in redelijkheid niet van Reflekt HRA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 

10. Reflekt HRA zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Reflekt HRA zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

11. Indien opdrachtgever de door Reflekt HRA kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Reflekt HRA genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. 

 

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Reflekt HRA aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten nimmer de betalingsverplichting op. 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Reflekt HRA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

4. Reflekt HRA heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Reflekt HRA geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Reflekt HRA totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Reflekt HRA gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Reflekt HRA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

5. Door Reflekt HRA geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6. Voor het geval dat Reflekt HRA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Reflekt HRA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Reflekt HRA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Indien opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in geval van een geldvordering tenminste incassokosten verschuldigd. 

2. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Reflekt HRA hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking evenals alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten. 

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Reflekt HRA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Reflekt HRA in staat is adequaat te reageren. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal Reflekt HRA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit alsnog presteren inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden voor opdrachtgever. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of niet langer zinvol is, zal Reflekt HRA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

 

Artikel 12 Opzegging

1. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk voor beide partijen steeds tegen het einde van een kalendermaand en met een opzegtermijn van (aantal) maand(en). 

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Reflekt HRA recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Reflekt HRA zijn toe te rekenen. 

3. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De (voorlopige) resultaten van tot dan toe verrichte  werkzaamheden zullen onder voorbehoud van volledige betaling ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Reflekt HRA, zal Reflekt HRA in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

5. Indien de overdracht van werkzaamheden voor Reflekt HRA extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Reflekt HRA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, 

- na het sluiten van de overeenkomst aan Reflekt HRA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven, te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, 

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is. 

2. Voorts is Reflekt HRA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Reflekt HRA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Reflekt HRA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Reflekt HRA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Reflekt HRA aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Reflekt HRA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien Reflekt HRA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Reflekt HRA is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

3. Reflekt HRA is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, waaronder begrepen winstderving en/of stagnatieschade. 

4. Er zal direct of indirect geen aansprakelijkheid worden gedragen voor het gedrag of eventueel ondeugdelijk werk dat is verricht door Reflekt HRA of voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, verricht door Reflekt HRA. Eventuele aansprakelijkheid van Reflekt HRA is beperkt tot het honorarium dat Reflekt HRA voor de opdracht toekomt, met een maximum van € 5.000. 

5. Alle in dit artikel en eventueel aanvullend in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die Reflekt HRA bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. 

6. Reflekt HRA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reflekt HRA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reflekt HRA kenbaar behoorde te zijn. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Reflekt HRA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Reflekt HRA  toerekenbaar is. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin is Reflekt HRA bij het maken van inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijk, indien opdrachtgever kan bewijzen dat opdrachtnemer op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten is gewezen. 

8. Indien opdrachtgever aan enig werk of dienst verbonden risico’s door verzekering aan derden overdraagt, is opdrachtgever gehouden Reflekt HRA te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt. 

9. De aansprakelijkheid van Reflekt HRA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

10. Reflekt HRA is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade. 

11. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reflekt HRA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Reflekt HRA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Reflekt HRA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Artikel 16 Vrijwaringen en risico-overgang

1. Opdrachtgever vrijwaart Reflekt HRA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Reflekt HRA toerekenbaar is. Indien Reflekt HRA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Reflekt HRA zowel buiten als in rechte te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Reflekt HRA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Reflekt HRA die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever. 

2. Indien opdrachtgever aan Reflekt HRA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken, die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reflekt HRA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reflekt HRA niet in staat is de verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Reflekt HRA daaronder begrepen. 

3. Reflekt HRA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Reflekt HRA zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel Reflekt HRA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reflekt HRA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 18 Geheimhouding en niet-overname personeel

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

3. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Reflekt HRA, medewerkers van Reflekt HRA of van ondernemingen, waarop Reflekt HRA ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Reflekt HRA zich de rechten en bevoegdheden voor die Reflekt HRA toekomen op grond van zijn intellectuele eigendom; de Auteurswet in het bijzonder. 

2. Alle door Reflekt HRA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Reflekt HRA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3. Reflekt HRA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Reflekt HRA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. Partijen verplichten zich tot getrouwe nakoming van hetgeen zij zijn overeengekomen. Een geschil is aanwezig, indien een der partijen zulks stelt. Een geschil ontslaat partijen niet van de verplichting om hun prestaties voort te zetten, tenzij zulks - gezien de aard van het geschil - in redelijkheid niet van partijen kan worden verlangd. 

3. In geval van een geschil inzake de totstandkoming, de uitleg en/of de uitvoering van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten - deze voorwaarden daaronder begrepen - alsmede enig ander geschil ter zake, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. 

4. Van de bevoegdheid in vorig lid zullen partijen niet eerder gebruik maken, dan nadat een minnelijke regeling op directieniveau van partijen niet mogelijk is gebleken; een en ander onverminderd ieders bevoegdheid om een voorlopige voorziening te vragen in kort geding. 

5. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd; wijzigingen of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg te Maastricht. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.